Aanvraagformulier jaarlijkse Budgetsubsidie 2022 en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2020

Door dit online formulier in te vullen, kunt u subsidie aanvragen. U doet dit door met eHerkenning voor bedrijven in te loggen en de gevraagde gegevens op te geven. Volg a.u.b. de volgende instructies. 

Inleverdatum subsidieformulier, jaarverslag en overige bijlagen

Het aanvraagformulier, jaarverslag en overige bijlagen dienen vóór 1 april aan de gemeente gezonden te worden.
(Aanvragen die na 1 april verzonden zijn worden niet meer in behandeling genomen.)

Nog aan te leveren stukken (uploaden)

Voordat u begint met het invullen van het online formulier, dient u de volgende stukken voor te bereiden; een en ander conform art. 5 van de geldende Algemene Subsidie Verordening Hellevoetsluis en de Beleidsregels Subsidieverstrekking Hellevoetsluis.

Tijdens het invullen van het online formulier zal u worden gevraagd deze bij te voegen middels een uploadknop.

a. het activiteiten jaarverslag 2021
b. het financieel jaarverslag 2021
          - onder € 50.000,-: moet voorzien zijn van een ondertekende bestuurdersverklaring.
          - boven € 50,000,- : laatste jaarrekening dan wel balans, moet voorzien zijn van een ondertekende controleverklaring van een 
          onafhankelijk accountant. Indien dit niet mogelijk is, kan volstaan worden met een concept jaarrekening voor de indieningdatum van 1 april,
          waarna alleen de gevraagde accountantsverslag uiterlijk 1 mei aangeleverd dient te worden.)
c. een globale begroting over 2022 en 2023
d. activiteitenplan 2023 met vermelding van nagestreefde doelen en de benodigde middelen
e voorzieningenplan
f. omvang van de voorzieningen en reserves (bestemmingsreserve en egalisatie (algemeen) reserve
g. oprichtingsakte, dan wel statuten (voor zover nog niet in ons bezit)

Als u de bijlagen heeft verzameld en ingevuld, bent u klaar om het online formulier in te vullen. Kies 'Volgende Pagina'.