Aanvraagformulier Huurcompensatie gemeentelijke eigendommen (vanwege Covid-19)

Voorwaarden om huurcompensatie aan te vragen
  • Uw organisatie/bedrijf huurt een ruimte, gebouw, gronden of anderszins van de gemeente Hellevoetsluis.
  • Huurcompensatie kan worden aangevraagd door organisaties/bedrijven die op basis van een privaatrechtelijke overeenkomst opstallen, grond en/of ligplaatsen van de gemeente Hellevoetsluis huren voor bedrijfsmatig gebruik, in principe over te gaan tot eenmalige kwijtschelding (dan wel het niet innen en/of terugbetalen) van de contractuele, financiële verplichtingen aan huur, erfpachtcanon en havengeld over maximaal de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. De compensatie betreft een coulanceregeling, waarbij de gemeente de mogelijkheid biedt om de gemeentelijke kosten over 2021 vergoed te krijgen. (eventueel eerder verkregen vergoeding over 2021 wordt verrekend)
  • U heeft te maken (gehad) met een daling van uw omzet als direct gevolg van maatregelen rondom de coronacrisis (bijvoorbeeld omdat u verplicht moest sluiten, of vanwege een maximaal aantal klanten dat u mocht ontvangen).
  • De periode van omzetdaling is aantoonbaar voor de gevraagde periode van 2021.
  • U heeft geen of niet volledig gebruik kunnen maken van steun van het Rijk, gemeente of anderszins die verband houdt met de coronacrisis, zoals NOW-regeling, TOGS, TOZO et cetera.
  • Alle regelingen van de overheid of gemeenten en uw branche die voor u gelden zijn onderzocht en/of aangevraagd.
  • Uw verzoek is gericht op de bestrijding van de negatieve financiële effecten voor uw organisatie die veroorzaakt zijn door de coronacrisis.
  • Financiële continuïteit van uw organisatie is na ondersteuning aannemelijk.
  • De door de coronacrisis veroorzaakte problemen zijn acuut.
  • Uw compleet ingediende aanvraag dient vóór 1 april 2022 bij ons binnen te zijn.

Beslistermijn

Is uw aanvraag compleet? Dan krijgt u van ons binnen 4 weken een inhoudelijke reactie. 

Voorbehoud

De gemeente behoudt zicht het recht voor om in individuele gevallen aanvullende regels te stellen. Bij overschrijding van het beschikbare budget kan de gemeente uw aanvraag afwijzen

Consequenties gebrekkig invullen

Dit aanvraagformulier moet u volledig, correct en waarheidsgetrouw invullen en met de juiste bijlagen inleveren. Als u dit niet doet of als u weigert gegevens te verstrekken, kunnen wij geen medewerking verlenen aan een (gedeeltelijke) kwijtschelding van de contractuele, financiële verplichtingen van huur, erfpachtcanon en/of havengelden. Bovendien is het opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie (valsheid in geschrifte) strafbaar in de zin van artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht.

Inloggen met DigiD

Om dit aanvraagformulier in te vullen, moet u inloggen met uw DigiD.