Spreekrecht

Elke persoon heeft het recht om in een vergadering van een raadscommissie zijn of haar mening naar voren te brengen.

Elke inwoner of belanghebbende kan van dit recht gebruik maken. Zo kunt u bijvoorbeeld:

  • bij de politiek aandacht vragen voor problemen die in de gemeente spelen.
  • uw mening geven over bestaand gemeentebeleid en over beleid waar de gemeente nog aan werkt.
  • invloed hebben op de besluitvorming door de gemeenteraad.
  • opkomen voor uw belangen of die van de buurt of de wijk waar u woont.

Echter, er zijn spelregels betreffende het gebruik maken van het spreekrecht.

 

Maar eerst, wat is en doet precies een raadscommissie?

Er bestaan drie raadscommissies in Hellevoetsluis. De raadscommissies zijn ingesteld door de gemeenteraad en bestaan uit raadsleden en enkele kandidaat-raadsleden. De raadscommissies moeten worden gezien als een verlengstuk van de raad. In de gemeenteraad vindt de uiteindelijke besluitvorming plaats, want de gemeenteraad is het hoofd van de gemeente, maar in de raadscommissies wordt die besluitvorming voorbereid. De voorbereiding bestaat hierin, dat er diep-inhoudelijk over de voorstellen kan worden gedebatteerd. Vaak worden bij de commissievergaderingen dan ook gemeente-ambtenaren en deskundigen uitgenodigd om een toelichting op de voorstellen te geven. De commissievergaderingen zijn een stuk informeler van aard dan een raadsvergadering. De raadscommissie is dus een heel geschikte plek om voor uw belangen op te komen. Elk van de drie raadscommissie heeft een eigen taakveld. Bij de raadscommissie kan niet alleen over de agendapunten, maar ook over andere onderwerpen die de commissie betreffen worden ingesproken.

 

Is inspreken moeilijk?

Inspreken is helemaal niet moeilijk. Het is absoluut niet noodzakelijk dat u een begaafd spreker bent. Integendeel: iedereen die kan praten, kan ook inspreken. In uw eigen bewoordingen kun u uw mening naar voren brengen, uit uw hoofd of van papier. Het gaat om de inhoud van uw boodschap. Inspreken kan daarom in gewone mensentaal.

 

Uw mening als inspreker wordt zeer op prijs gesteld

De gemeenteraadsleden zijn uw volksvertegenwoordigers. U heeft hen zelf gekozen. De gemeenteraad hoort daarom graag uw mening en komen graag met u in contact. Sterker nog, de gemeenteraad kan alleen goed functioneren als hij weet wat leeft en speelt in de samenleving. Het komt er op neer dat insprekers de gemeenteraadsleden voorzien van informatie om tot goede besluitvorming te komen.

 

Waar moet u zijn als u wilt inspreken?

Elk van de drie raadscommissies heeft een eigen secretaris, commissiegriffier geheten. Als u wilt inspreken, dan kunt u contact opnemen met één van de commissiegriffiers. Hij of zij zal dan naar het onderwerp vragen waarover u wilt inspreken, naar uw naam, adres en telefoonnummer vragen en met u de procedure doornemen. Als u wilt inspreken mail of bel naar de gemeente (griffier@hellevoetsluis.nl of telefoon 14 0181) en geef door dat u wilt inspreken. 

 

Inspreken is klantgericht

Iedere inwoner van Hellevoetsluis is tevens klant van de gemeente. De gemeenteraad heeft daarom procedureregels vastgesteld om het inspreekrecht klantvriendelijk te laten verlopen. Als inspreker bent u gast van de gemeente. De commissiegriffier ontvangt en begeleidt u bij uw inspreekbeurt. Als u heeft ingesproken, kunnen de commissieleden nadere toelichting aan u vragen, waarop de commissieleden vervolgens nog kunnen reageren. Het inspreken kan dus plaatsvinden in twee termijnen, zoals dat heet. De voorzitter van de raadscommissie sluit altijd af met een conclusie. Het is immers belangrijk te weten wat met hetgeen u heeft gezegd, gaat gebeuren. Een conclusie kan zijn, dat aan het college van burgemeester en wethouder wordt gevraagd om de gemeenteraad over het onderwerp te adviseren.

 

Meer weten?

Als u meer wilt weten over de mogelijkheden van het inspreekrecht, dan kunt u altijd contact opnemen met de gemeente via 14 0181. U kunt ook per e-mail informatie opvragen of u aanmelden om in te spreken. Mail dan naar griffier@hellevoetsluis.nl. De gemeente Hellevoetsluis kent drie raadscommissies.