Burgerinitiatief

Via het burgerinitiatief kunnen inwoners om rechtstreeks invloed uitoefenen op de politieke agenda. U kunt ervoor zorgen dat uw plan of voorstel wordt besproken in de vergadering van de gemeenteraad van Hellevoetsluis.

Voorwaarden

 1. De indiener(s) moet(en) in Hellevoetsluis wonen en belanghebbende(n) zijn.
 2. Het burgerinitiatiefvoorstel moet worden gesteund door minimaal 50 inwoners van 16 jaar en ouder. De afdeling Burgerzaken van de gemeente controleert de lijst.
 3. De vraag tot plaatsing van een burgerinitiatief op de agenda van de vergadering van de raad stuurt u per post op naar de voorzitter van de raad.
 4. In het verzoek staat in elk geval:
  • een precieze omschrijving van het burgerinitiatief
  • een uitleg over het onderwerp van het burgerinitiatief
  • de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening van degene die het burgerinitiatief indient en zijn of haar plaatsvervanger
  • een lijst met de achternamen, voornamen, adressen, geboortedata en handtekeningen van de personen die het burgerinitiatief steunen.
 5. Formulieren voor het indienen van het burgerinitiatief kunt u opvragen bij de griffie. De ingeleverde formulieren kunt u weer bij de griffie inleveren. De griffie zal de initiatiefnemer tijdens het proces adviseren en begeleiden.

Leer voor meer informatie de Verordening Burgerinitiatief gemeente Hellevoetsluis 2010.

Uitzonderingen

Er is ook een aantal beperkingen. Het burgerinitiatief mag niet gaan over:

 • een onderwerp waar de raad niet over gaat.
 • een vraag over het beleid van de gemeente.
 • een klacht zoals bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.
 • een bezwaar zoals bedoeld in hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een bestuit van het gemeentebestuur.
 • een onderwerp waarover de raad in de raadsperiode waarin het burgerinitiatief wordt voorgesteld al een besluit heeft genomen. Maar als nieuwe argumenten tot een nieuwe keuze zouden kunnen leiden, is het burgerinitiatief toch mogelijk. 
 • het benoemen of functioneren van personen.

Procedure na indienen burgerinitiatief

 1. De fractievoorzitters (het presidium) doen de raad een voorstel voor behandeling van het burgerinitiatief. De raad besluit daarna hoe het burgerinitiatief op de agenda van de raad komt. Het burgerinitiatief moet dan wel aan alle voorwaarden voldoen. Er moeten ten minste twee weken liggen tussen de dag van aanvraag van het burgerinitiatief en de dag van de vergadering waarin de raad over het burgerinitiatief beslist.
 2. De voorzitter van de raad nodigt de initiatiefnemer schriftelijk uit voor de vergadering waarvoor het burgerinitiatief op de agenda staat. De initiatiefnemer of zijn of haar plaatsvervanger kan tijdens deze vergadering het burgerinitiatief verder uitleggen.
 3. Zo snel mogelijk nadat de raad over het burgerinitiatief een besluit heeft genomen, wordt dit besluit bekendgemaakt aan de initiatiefnemer.
 4. De initiatiefnemer hoort daarna wat de vervolgstappen zijn voor de uitwerking van het burgerinitiatief.
 5. Als een burgerinitiatief is afgewezen, geldt dat als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (hoofdstuk 6 en 7 Awb). Tegen dat besluit is bezwaar en beroep mogelijk.

Informatie en ondersteuning

Voor meer informatie kunt u terecht bij de griffie van de gemeenteraad. De griffie is te bereiken via 14 0181 of per e-mail griffier@hellevoetsluis.nl.