Burgerinitiatief

Het burgerinitiatief is een nieuw middel om invloed uit te oefenen op het gemeentebeleid

Burgerinitiatief

Het burgerinitiatief is een mogelijkheid voor inwoners om rechtstreeks invloed uit te oefenen op de politieke agenda. Via het burgerinitiatief kunt u ervoor zorgen dat uw plan of voorstel wordt besproken in de vergadering van de gemeenteraad van Hellevoetsluis.

Voorwaarden burgerinitiatief
1.     De indiener(s) moet(en) in Hellevoetsluis wonen en belanghebbende(n) zijn.
2.     Het burgerinitiatiefvoorstel moet worden ondersteund door minimaal 50 inwoners van 16 jaar en ouder: De afdeling Burgerzaken van de gemeente controleert de lijst.
3.     Het verzoek tot plaatsing van een burgerinitiatief op de agenda van de vergadering van de raad wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de raad.
4.     Het verzoek bevat ten minste:
        a.    een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatief;
        b.    een toelichting op het burgerinitiatief;
        c.    de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening van de verzoeker en zijn plaatsvervanger; en
        d.    een lijst met de achternamen, voornamen, adressen, geboortedata en handtekeningen van de initiatiefgerechtigden, die het verzoek ondersteunen.
5.     Formulieren voor indiening van het verzoek zijn bij de griffie verkrijgbaar en kunnen – na invulling – weer bij diezelfde griffie worden ingediend. De griffie zal de initiatiefnemer gedurende de verdere procedure adviseren en begeleiden.

Zie ook: Verordening Burgerinitiatief gemeente Hellevoetsluis 2010.

Uitzonderingen
Er is ook een aantal beperkingen. Het burgerinitiatief mag niet gaan over:
-     een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad;
-     een vraag over het gemeentelijk beleid;
-     een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;
-     een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een bestuit van het gemeentebestuur; of
-     een onderwerp waarover tijdens de raadsperiode – waarin indiening van het voorstel plaatsvindt –  door de raad een besluit is genomen, tenzij nieuwe argumenten tot een nieuwe afweging zouden kunnen leiden;
-     het benoemen of functioneren van personen.

Procedure na indienen burgerinitiatief
1.    De raad besluit, gehoord het behandelvoorstel van het presidium, over de wijze van agendering van het burgerinitiatief, indien het voldoet aan alle vereisten.
       Er dient ten minste twee weken te liggen tussen de dag van indiening van het burgerinitiatief en de dag van de vergadering waarin over het burgerinitiatief wordt beslist.
2.    De voorzitter van de raad nodigt de initiatiefnemer schriftelijk uit voor de vergadering waarvoor het burgerinitiatief is geagendeerd. De initiatiefnemer of zijn plaatsvervanger heeft tijdens deze vergadering de gelegenheid om zijn burgerinitiatief mondeling nader toe te lichten.
3.    Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het burgerinitiatief een besluit heeft genomen, wordt dit besluit bekendgemaakt aan de initiatiefnemer.
4.    De initiatiefnemer wordt daarna ingelicht over de vervolgstappen inzake de uitwerking van het burgerinitiatief.
5.    Indien een burgerinitiatief is afgewezen, is sprake van een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (hoofdstuk 6 en 7 Awb) waartegen bezwaar en beroep open staat.

Informatie en ondersteuning
Voor meer informatie en een exemplaar van de regeling met toelichting kunt u terecht bij de griffie van de gemeenteraad. De griffie is te bereiken via 14 0181 of per e-mail griffier@hellevoetsluis.nl.

 

Uitgelicht