Bezwaarschrift indienen

Soms neemt de gemeente een beslissing waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken.

Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw aanvraag voor een vergunning afwijst. Of omdat u het niet eens bent met de vergunning die uw buurman heeft gekregen. 

Bezwaartermijn

Na bekendmaking van het besluit heeft u zes weken om uw bezwaarschrift in te dienen. Dit doet u bij degene die het besluit heeft genomen. U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging. 
Uw bezwaarschrift wordt in behandeling genomen nadat de bezwaartermijn is verstreken. De gemeente heeft dan zes weken de tijd. De gemeente mag die periode één keer verlengen.
Als een commissie naar uw bezwaarschrift moet kijken, dan heeft de commissie daar 12 weken de tijd voor.

Wat in een bezwaarschrift moet staan 

•    uw naam en adres
•    de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
•    een omschrijving van het besluit of een kopie van de beslissing of publicatie waartegen het bezwaar is gericht
•    de redenen van bezwaar
•    uw handtekening

Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, dan kunt u weer binnen zes weken in beroep gaan. Bij de beslissing over uw bezwaar staat waar u in beroep kunt gaan.
Kijk voor meer informatie op de pagina Beroepschrift indienen.

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is (wordt opgeschort)? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter uw verzoek toekent, is het besluit opgeschort.

Vertaling

Als u het bezwaarschrift in een vreemde taal heeft geschreven en een vertaling voor een goede afhandeling noodzakelijk is, moet u zelf zorgen voor de vertaling.