Wonen, Werk en Recreatie (WWR)

Taken en leden commissie WWR

Deze raadscommissie heeft als taken: 

 • Geven van advies aan de raad over een voorstel of onderwerp dat onder deze raadscommissie valt. 
 • Geven van advies aan de raad uit eigen beweging.
 • Overleggen met het college of de burgemeester. Dit overleg kan gaan over de informatie die het college of de burgemeester naar de gemeenteraad stuurt. Of over de uitvoering van het beleid.

De raadscommissie Wonen, Werk en Recreatie adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen: 

 • volkshuisvesting
 • ruimtelijke ordening
 • bouw- en woningtoezicht
 • milieubeheer
 • grondzaken, grondexploitatie
 • stedelijk beheer (onderhoud en beheer groenvoorziening, straten/wegen/pleinen, watergangen)
 • wijkbeheer
 • verkeer en vervoer
 • economische zaken/werkgelegenheid (CWI)
 • toerisme en recreatie
 • beheer en exploitatie havens
 • accommodatiebeheer
 • sport

Commissieleden

Voorzitter: de heer R.M. Slavenburg
Plaatsvervangd voorzitter: de heer M. Kromhout
Commissiegriffier: de heer E.P. Huizinga

IBV

 • mevrouw C.C. Kap
 • de heer M. Kromhout (raadslid)
 • de heer R. van Spronsen (raadslid)
 • de heer H. Westbroek (raadslid)

VVD

 • de heer H. de Jong (raadslid)
 • de heer E.P. van Son
 • de heer E.B. Weeder (raadslid)

CDA

 • de heer J.H. Hoge (raadslid)
 • de heer K.E. Kamphuis (raadslid)
 • mevrouw C. van der Sande (raadslid)

GroenLinks

 • mevrouw N.M.A. Schnocks-Kriek (raadslid)
 • mevrouw B. Verschoor (raadslid)

PvdA

 • de heer D. Dankaart (raadslid)
 • de heer A. van den Ouden

D66

 • mevrouw M.H.C. Bakker-Mantjes (raadslid)
 • mevrouw E.E. Hoenderkamp