Wonen, Werk en Recreatie (WWR)

Deze raadscommissie heeft als taak: 
                        - het uitbrengen van advies aan de raad over een voorstel of onderwerp dat betrekking heeft op het vakgebied van de raadscommissie; 
                        - het uitbrengen van advies aan de raad uit eigen beweging; 
                        - het voeren van overleg met het college of de burgemeester over in ieder geval door het college of de burgemeester verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur. De volgende raadscommissies zijn ingesteld:

De raadscommissie Wonen, Werk en Recreatie adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen: 

 • volkshuisvesting;
 • ruimtelijke ordening;
 • bouw- en woningtoezicht;
 • milieubeheer;
 • grondzaken, grondexploitatie;
 • stedelijk beheer (onderhoud en beheer groenvoorziening, straten/wegen/pleinen, watergangen);
 • wijkbeheer;
 • verkeer en vervoer;
 • economische zaken/werkgelegenheid (CWI);
 • toerisme en recreatie;
 • beheer en exploitatie havens;
 • accommodatiebeheer;
 • sport.

Voorzitter: de heer R.M. Slavenburg
Plaatsvervangd voorzitter:
Commissiegriffier: mevrouw J. Cijntje

Commissieleden: 

IBH

- de heer B.G. Kamphuis (tevens raadslid)
- mevrouw C.C. Kap
- de heer M. Kromhout (tevens raadslid)
- de heer R. van Spronsen (tevens raadslid)
- de heer H. Westbroek (tevens raadslid)

VVD

- de heer H. de Jong (tevens raadslid)
- de heer E.P. van Son
- de heer E.B. Weeder (tevens raadslid)

CDA

- de heer J. van Dasler
- mevrouw C. van der Sande-de Groot (tevens raadslid)

GROENLINKS

- de heer W. Langendoen
- mevrouw B. Verschoor (tevens raadslid)

PVDA

- de heer D. Dankaart (tevens raadslid)
- de heer K. Winkels

D66

- mevrouw M.H.C. Bakker-Mantjes (tevens raadslid)
- mevrouw E.E. Hoenderkamp

Uitgelicht