Algemene Zaken en Middelen (AZM)

 Deze raadscommissie heeft als taak: 
                        - het uitbrengen van advies aan de raad over een voorstel of onderwerp dat betrekking heeft op het vakgebied van de raadscommissie; 
                        - het uitbrengen van advies aan de raad uit eigen beweging; 
                        - het voeren van overleg met het college of de burgemeester over in ieder geval door het college of de burgemeester verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur. De volgende raadscommissies zijn ingesteld:

De raadscommissie Algemene Zaken en Middelen adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

 • openbare orde en veiligheid;
 • brandweer en rampenbestrijding;
 • bestuurs- en kabinetszaken;
 • coördinatie van beleid;
 • regionale samenwerking;
 • burgerzaken;
 • bestuurlijke en ambtelijke huisvesting / beheer en inrichting gemeentehuis;
 • voorlichting, promotie en public relations;
 • communicatie burgers;
 • bestuurlijke vernieuwing en burgercontacten;
 • internationale contacten/twinning;
 • financieel beleid;
 • gemeentelijke belastingen;
 • automatisering;
 • personeels- en organisatiezaken;
 • nutsvoorzieningen;
 • musea en monumenten.

Voorzitter: de heer J.F. Reumkens
Plaatsvervangend voorzitter: de heer E.R. van der Geest
Commissiegriffier: de heer T. Bosma

Commissieleden:

IBH

- de heer A. van Ballegooijen (tevens raadslid)
- de heer H. Kap (tevens raadslid)
- de heer E.S. Noordzij (tevens raadslid)

- mevrouw De Graaff-van Lith (tevens raadslid)

VVD

- mevrouw H.D. Boender (tevens raadslid)
- de heer D.P. Bosgieter (tevens raadslid)
- de heer T. Hazeveld
- de heer E.R. van der Geest (tevens raadslid)

CDA

- de heer K.E. Kamphuis (tevens raadslid)
- mevrouw C.M. Meerman-van Benthem (tevens raadslid)

PvdA

- de heer D. Dankaart (tevens raadslid)
- mevrouw A. Oosterboer

GroenLinks

- mevrouw N.M.A. Schnocks-Kriek
- mevrouw B. Verschoor (tevens raadslid)

D66

- mevrouw M.H.C. Bakker-Mantjes (tevens raadslid)
- de heer M.J. van der Linden