Portefeuilleverdeling

Binnen het college zijn de taken van burgemeester en wethouders als volgt verdeeld:

Burgemeester Milène Junius

 • Wettelijke taken
 • Bestuurs- en kabinetszaken 
 • Regionale samenwerking
 • Coördinatie van beleid
 • Inburgering
 • Emancipatie
 • Communicatie en voorlichting
 • Burgerzaken

Wethouder Margriet den Brok (loco)

 • Financiën
 • Informatisering
 • Financiën
 • Nutsbedrijven
 • Kunst & Cultuur
 • Musea & monumenten
 • Bibliotheek
 • Dienstverlening/bedrijfsvoering
  - P&O
  - Facilitaire Zaken
  - Automatisering
  - Huisvesting bestuur en ambtelijk
 • Streekarchief

Wethouder Aart Jan Spoon

 • Economische zaken en werkgelegenheid (incl. KB3)
 • Receatieschappen
 • Toerisme en Recreatie
 • Woningbouw
 • Havens
 • Grondbeleid grondbeheer, grondexploitatie
 • Vastgoed
 • Inkoop

Wethouder Hans van der Velde

 • Sociaal Domein
  - Jeugdzorg
  - Participatie Wet
  - WMO
 • Jeugd- en Jongerenbeleid
 • Onderwijs (incl. huisvesting)
 • Volksgezondheid
 • Welzijnbeleid (incl. maatschappelijke participatie)

Wethouder Peter Schop

 • Ruimtelijke Ordening
 • Stads- en wijkbeheer
 • Groenvoorziening
 • Riolering
 • Huisvuilinzameling en afvalstoffenbeleid
 • Waterbeheersing
 • Verkeer en Vervoer
 • Bouw- en Woningtoezicht
 • Sport
 • Milieu, duurzaamheid, klimaatadaptatie

Uitgelicht