Inkoop zorgaanbod

Met de komst van de nieuwe Jeugdwet en de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de inkoop van een divers zorgaanbod. Bij het inkopen van zorg werken de Voornse gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne samen.

Zorgaanbieders hebben dus in elke Voornse gemeente te maken met dezelfde inkoopvoorwaarden en contracten. Dat levert zowel voor de gemeenten als zorgaanbieders een versimpeling op. De contracten worden wel per gemeente afgesloten.

Inkoopprocedure Wmo

De Voornse gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne kiezen voor een inkoopprocedure waarin alle dienstverleners kunnen participeren. Om hiervoor in aanmerking te komen dient u wel  aan de procedure deel te nemen en te voldoen aan de kwaliteitseisen en de inkoopvoorwaarden van de gemeente Hellevoetsluis (PDF 189 kB). Voor alle deelnemende dienstverleners geldt dat de uitsluitingsgronden niet op u van toepassing mogen zijn en dat u moet voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen. Ook dient u samen met de gemeenten mee te werken aan het realiseren van de taakstellingen die op de gemeentelijke budgetten van toepassing zijn. Wilt u zorgaanbieder worden in Hellevoetsluis? Lees dan eerst de productbeschrijving (PDF, 85 kB).

Inkoopprocedure Jeugdhulp

Met de zorgaanbieders op het gebied van jeugdhulp hebben de gemeenten contracten afgesloten tot 1 januari 2018. Het grootste deel van de jeugdhulp  voor de gemeente Hellevoetsluis wordt door de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) ingekocht. De overige jeugdhulp kopen de drie Voornse gemeenten (Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne) samen in. De openbare aanbestedingen vindt u op zowel Tenderned. In 2018/2019 volgt er waarschijnlijk een grote aanbesteding op gebied van Jeugdhulp. Voor een overzicht van ingekochte zorg en eventuele gepubliceerde bestekken van de GRJR, kunt u terecht op: www.jeugdhulprijnmond.nl.

Samenwerkingsovereenkomst 

In deze overeenkomst (PDF, 213 kB) maken de gemeenten en dienstverleners  gezamenlijk afspraken over de wijze waarop zij de komende jaren samenwerken. Naast de wijze van samenwerken bevat deze overeenkomst ook uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen. Hier moeten  dienstverleners aan  voldoen om partij te kunnen zijn in deze overeenkomst. De samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd van twee jaar met tweemaal de mogelijkheid van een verlenging met één jaar. De gemeenten willen het aantal dienstverleners waarmee een overeenkomst  wordt  gesloten op voorhand niet beperken. Gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen de gemeenten ook met andere dienstverleners een overeenkomst sluiten voor vormen van ondersteuning of dienstverlening binnen het sociaal domein, zoals voor extramurale zorg voor kinderen met een beperking, voor hulp bij het huishouden, voor algemene voorzieningen et cetera. Hiervoor moet de dienstverlener wel aan de gestelde geschiktheidseisen voldoen.

Deelovereenkomst

Onderliggend aan de samenwerkingsovereenkomst sluiten de gemeenten een deelovereenkomst (PDF, 210 kB) af  voor te leveren ondersteuning. De deelovereenkomst heeft een looptijd van twee jaar met tweemaal de mogelijkheid van een verlenging met één jaar.

Inschrijven

Bent u een zorgaanbieder? Dan bieden de gemeenten  Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne u de mogelijkheid om lokaal georiënteerd ondersteuning te leveren of in meerdere Voornse gemeenten actief te zijn. Bij de inschrijving kunt u aangeven welke producten u binnen de gemeente  wilt leveren. Het is niet verplicht om alle producten op het gebied van begeleiding en dagbesteding te leveren of voor elke gemeente dezelfde producten te leveren. In het geval van dagbesteding hoeft de locatie waar de dagbesteding plaatsvindt niet binnen de gemeentegrenzen te zijn. Voor meer informatie en aanvullende documenten kunt u contact opnemen met het team contractmanagement Hellevoetsluis via gemeente@hellevoetsluis.nl, of telefonisch via 140181.

NB: De drie gemeenten op Voorne zijn momenteel bezig met de voorbereiding van een nieuwe aanbesteding die naar verwachting per 01 januari 2021 in zal gaan en waarover nog op Tenderned gecommuniceerd zal worden.

Contactgegevens

Bent u een zorgaanbieder en heeft u een vraag over inkoop en contracten voor hulp en ondersteuning voor volwassenen? Neem dan contact op met de desbetreffende gemeente:

gemeente Hellevoetsluis
Het team contractmanagement van de gemeente Hellevoetsluis kunt u bereiken via gemeente@hellevoetsluis.nl, of telefonisch via 140181.

gemeente Brielle
slz.beleid@brielle.nl
t.a.v. Bea Oomens

gemeente Westvoorne
jn.vandergraaff@westvoorne.nl
t.a.v. Anja van der Graaff