Vaststelling beleidsregels voor de toepassing van artikel 2.12 eerste lid, onderdeel a sub 2 Wabo Hellevoetsluis 2015 (Kruimelgevallenbeleid)

In onze vergadering van 30 juni 2015 hebben wij de ‘Beleidsregels voor de toepassing van artikel 2.12 eerste lid, onderdeel a sub 2° Wabo Hellevoetsluis 2015’ (Kruimelgevallenbeleid)’, gewijzigd vastgesteld. Deze beleidsregels vormen een afwegingskader voor het al dan niet verlenen van medewerking aan een afwijking van het bestemmingsplan of beheersverordening middels afgifte van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c in samenhang met artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 4 van Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht.

In onze vergadering van 30 juni 2015 hebben wij de ‘Beleidsregels voor de toepassing van artikel 2.12 eerste lid, onderdeel a sub 2° Wabo Hellevoetsluis 2015’ (Kruimelgevallenbeleid)’, gewijzigd vastgesteld. Deze beleidsregels vormen een afwegingskader voor het al dan niet verlenen van medewerking aan een afwijking van het bestemmingsplan of beheersverordening middels afgifte van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c in samenhang met artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 4 van Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht.

Het Kruimelgevallenbeleid, heeft van 7 mei tot en met 3 juni 2015 ter inzage gelegen. Er is geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om binnen de inspraaktermijn een zienswijze kenbaar te maken. Het vastgestelde beleid omvat daarentegen een aantal wijzigingen ten op zicht van het concept-beleid zoals het ter inzage heeft gelegen. De wijzigingen betreffen een toevoeging van:

  • de functie van een maaltijdafhaalcentrum onder artikel 1a van de Staat van Horeca-activiteiten;
  • artikel 1.e. bij een voorerfgebied: een vrijstaand bijbehorende bouwwerk ten minste 1 meter achter de voorgevelrooilijn van de woning mag worden gebouwd;
  • de mogelijkheid tot verlening van medewerking voor het oprichten van een Bed & Breakfast van maximaal 2 verblijfseenheden bij een woning;

Het beleid ligt gedurende 4 weken ter inzage bij het klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis aan de Oostzanddijk 26 te Hellevoetsluis. Het beleid is ook digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website www.hellevoetsluis.nl.