Aanvragen kabel en leidingen vergunning

Voor het leggen van een kabel of leiding in openbare gronden of gronden waar u geen eigenaar van bent, moet u een melding doen of een instemmingsbesluit aanvragen bij de gemeente. Deze pagina is dus bedoeld voor netbeheerders zoals Stedin, Evides, Ziggo en KPN.

Bij het verlenen van de gevraagde melding/instemming kan de gemeente nadere voorwaarden stellen aan de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden om (maatschappelijke) schade en risico's te voorkomen. U kunt de melding kabel- en/of leidingwerkzaamheden online indienen via het WoW-portaal. Voor meer informatie kun u de website www.wowportaal.nl raadplegen.

Vooroverleg met de gemeente

Het is aan te raden eerst met de gemeente contact op te nemen, voordat u een complexe vergunning voor bijvoorbeeld een nieuwbouwproject aanvraagt. Zo kunt u uw aanvraag met de vakspecialisten van de gemeente afstemmen. Ook toetst en ondersteunt de gemeente het proces van complexere aanvragen waarbij meerdere instanties of grondeigenaren toestemming moeten verlenen.

Voorwaarden melden van kleine (storings)melding

Ook meldingen van calamiteiten, storingen of van werkzaamheden aan kabels en leidingen tot 25 meter verlopen via bovengenoemd MOOR-systeem. 

 • Het aanbrengen of verwijderen van kabels of leidingen in reeds aangebrachte voorzieningen; reparaties of onderhoudswerk aan kabels of leidingen met een gezamenlijke lengte van minder dan vijfentwintig (25) meter.
 • Het maken van (huis)aansluitingen, waarbij geen gesloten verhardingen of groenvoorzieningen worden gekruist, tot een gezamenlijke lengte van vijfentwintig (25) meter.
 • Het maken van een montagegat of lasgat, dat wil zeggen; een opbreking met een afmeting van maximaal 2 m², die wordt gemaakt ten behoeve van het plaatsen van een handhole, de toegang tot een handhole, plaatsen van afsluiters, het opgraven van een kabelrol ten behoeve van klantaansluitingen, het maken van aftakkingen, voor het herstellen van kabel of leidingstoringen of voor inspectiedoeleinden.
 • In alle gevallen houdt u zich aan de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur gemeente Hellevoetsluis 2018 en bijbehorende Nadere Regels. Hierin staan de regels die gelden voor/tijdens/na het opbreken van de openbare grond.
 • Als de opzichter proefsleuven nodig vindt, dan maakt u deze in het gebied waar u de grond wilt opbreken. Proefsleuven zijn dwarsdoorsneden in de grond om te kijken hoeveel kabels en leidingen er liggen. U maakt proefsleuven alleen in het bijzijn van de betreffende opzichter.
 • Aanvullende voorschriften verschillen per situatie. Wij vermelden die op de goedkeuring.
 • Houdt u er rekening mee dat, indien door de werkzaamheden verkeershinder ontstaat, u hiervoor aanvullend contact op moet nemen met de gemeente.

Voorwaarden Vergunning / Instemmingsbesluit

 • Opbreken openbare grond vanaf een lengte van meer dan 25 meter of bij boringen, persingen, plaatsen handholes/bovengrondse kasten.
 • In alle gevallen houdt u zich aan de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur gemeente Hellevoetsluis 2018 en de Nadere Regels. Hierin staan de regels die gelden voor/tijdens/na het opbreken van de openbare grond.
 • Als de opzichter proefsleuven nodig vindt, dan maakt u deze in het gebied waar u de grond wilt opbreken. Proefsleuven zijn dwarsdoorsneden in de grond om te kijken hoeveel kabels en leidingen er liggen. U maakt proefsleuven alleen in het bijzijn van de betreffende opzichter.
 • Aanvullende voorschriften verschillen per situatie. Wij vermelden die op het instemmingsbesluit.
 • Houdt u er rekening mee dat, indien door de werkzaamheden verkeershinder ontstaat, u hiervoor aanvullend  een verkeersplan moet indienen (TVM).

De gemeente neemt binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag. Mocht de aanvraag meer tijd vragen, krijgt u tijdig bericht dat de behandeling langer duurt.

Kosten

De legestarieven voor een instemmingsbesluit zijn (tarieven 2022):

 • <25 meter (of handhole/lasgat) € 190,20
 • 25-250 meter € 382,50
 • 250-1000 meter € 598,25
 • 1000-2500 meter € 803,35
 • >2500 meter € o.b.v. begroting

 
Bij graafwerkzaamheden gaan wij ervan uit dat de netbeheerder herstraat, en een garantietermijn heeft van 1 jaar. Graafwerk in asfalt staan wij niet toe, daar moet altijd een boring plaatsvinden.
Dode of beschadigde groenvoorzieningen worden door de gemeente ingeboet, en de werkelijke kosten worden achteraf doorberekend aan de netbeheerder.
De degeneratiekosten worden na een gezamenlijke oplevering in rekening gebracht conform het VNG-tarief B2.

Bijzonderheden

De uitvoerende partij moet ook voldoen aan de wet WIBON, waarin veilig graven en het voorkomen van graafschade centraal staat. De landelijke organisatie CROW biedt een publicatie aan over zorgvuldig graven (nr 250). De overal bekende KLIC-melding moet tegenwoordig bij het Kadaster gedaan worden.
 
Waterschap: www.wshd.nl
Provincie Zuid-Holland: www.zuid-holland.nl

Geldend beleid voor kabels en leidingen