Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Wet Werk en Bijstand

Vanaf 1 januari 2015 veranderen verschillende wetten en regelingen. Mensen met een bijstandsuitkering krijgen ook te maken met wijzigingen. De Wet werk en bijstand (WWB) heet vanaf 1 januari 2015 ook Participatiewet.
Een andere aangenomen wet brengt het aantal kindregelingen terug. Dit heeft gevolgen voor alleenstaande ouders.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen onder de Participatiewet in 2015?

In de wet komt een aantal nieuwe en aangepaste termen, maatregelen en voorzieningen voor:

 • de kostendelersnorm: de hoogte van uw uitkering hangt af van het aantal volwassenen waarmee u uw huis deelt;
 • de individuele inkomenstoeslag is de opvolger van de langdurigheidstoeslag;
 • de categoriale bijzondere bijstand verdwijnt;
 • strengere maatregelen bij het niet nakomen van de (arbeids)verplichtingen;
 • de tegenprestatie: deze wordt verplicht.

 

Hieronder leest u een toelichting over bovenstaande onderwerpen.

 

Wat is de kostendelersnorm?

Kort gezegd betekent de kostendelersnorm dat als u uw woning deelt met meer volwassenen, uw bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw huis wonen, hoe lager uw bijstandsuitkering. De wetgever gaat er vanuit dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten en kosten voor levensonderhoud kunnen delen. Vandaar de kostendelersnorm. De kostendelersnorm geldt niet als er alleen kinderen onder 21 jaar of studerende kinderen bij u in huis wonen.

 

Hoe werkt de kostendelersnorm?

Hoe meer volwassen personen in één huis wonen, hoe lager de bijstandsuitkering per uitkeringsgerechtigde wordt. 

 

In onderstaande tabel ziet u de hoogte van de bijstandsuitkering in percentages per soort huishouden. Hierbij staat 100% voor de bijstandsuitkering voor gehuwden en samenwonenden: 

Gehuwden en samenwonenden krijgen een bijstandsuitkering van 100%. Een eenpersoonshuishouden krijgt daar 70% van.

 

Huishouden 

Bijstandsnorm per persoon 

Totale bijstandsnorm als alle personen bijstand ontvangen 

Eénpersoonshuishouden 

70% 

70% 

Tweepersoonshuishouden 

50% 

100% 

Driepersoonshuishouden 

43,33% 

130% 

Vierpersoonshuishouden 

40% 

160% 

Vijfpersoonshuishouden 

38% 

190% 

 

Dus bij een huishouden met vier volwassen personen krijgt elke persoon die recht heeft op een bijstandsuitkering een uitkering van maximaal 40% van de gehuwdennorm. Bovenstaande tabel stopt bij een huishouden met 5 personen, maar de kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met nog meer personen.

 

De langdurigheidstoeslag en de individuele inkomenstoeslag

De langdurigheidstoeslag is een geldbedrag dat wij u kunnen geven als u een aantal jaren van een minimuminkomen leeft. U kunt er recht op hebben als u weinig of geen vermogen heeft en niet (meer) in staat bent om met werk een hoger inkomen te krijgen. De langdurigheidstoeslag verandert per 1 januari 2015 van naam naar de individuele inkomenstoeslag. 

 

De individuele inkomenstoeslag lijkt op de langdurigheidstoeslag. Het is ook een geldbedrag dat de gemeente u één keer per jaar kan geven als u al lange tijd weinig inkomsten hebt. U kunt het geld vrij besteden. Bijvoorbeeld aan spullen die u met een minimuminkomen soms moeilijk kunt betalen, zoals een nieuwe koelkast of televisie.

Net als bij de langdurigheidstoeslag gelden enkele voorwaarden om de toeslag te kunnen krijgen. Bij de individuele inkomenstoeslag moet u ook aan de voorwaarden voldoen. Maar daarnaast beoordelen wij of u echt niet in staat bent om uw inkomenssituatie te verbeteren. Hierover krijgt u later meer informatie.

 

Bijzondere bijstand

In 2014 bestaan er nog twee soorten bijzondere bijstand: individuele en categoriale bijzondere bijstand. Vanaf 2015 bestaat alleen nog de individuele bijzondere bijstand. De categoriale bijstand wordt per 1 januari 2015 afgeschaft.

 

Individuele bijzondere bijstand is een vergoeding van de gemeente voor extra kosten die u vanwege bijzondere omstandigheden moet maken en die u niet zelf kunt betalen. Bijzondere bijstand kan deze kosten (gedeeltelijk) vergoeden. Die kosten moeten dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Het gaat om bijzondere kosten die u normaal gesproken niet maakt. Door bijzondere omstandigheden kunnen er kosten ontstaan, die voor u een extra financiële belasting gaan vormen.
 • Het zijn noodzakelijke kosten die u moet maken. Soms moet die noodzaak door een arts of andere deskundige zijn vastgesteld. De kosten worden nergens anders vergoed, zoals door bijvoorbeeld uw (zorg-)verzekeraar.
 • U kunt de kosten niet betalen uit uw eigen middelen.

 

U moet altijd aantonen dat u de kosten maakt. Anders kunt u er geen bijzondere bijstand voor krijgen. Vraag altijd bijzondere bijstand aan vóórdat u de kosten maakt.

Vanaf 1 januari 2015 bestaat de categoriale vorm van bijzondere bijstand niet meer. 

 

Uitzondering

De enige vorm van collectieve ondersteuning die wel blijft, is de collectieve zorgverzekering. Inwoners van Hellevoetsluis die een inkomen ontvangen tot 110% van het sociaal minimum, kunnen gebruikmaken van de collectieve ziektekostenverzekeringen van CZ.

 

Arbeidsverplichtingen en strengere maatregelen

Wie een bijstandsuitkering heeft, heeft meestal ook arbeidsverplichtingen. Die houden in dat u er zelf zo veel mogelijk moet doen om weer aan werk te komen of om actief mee te doen in de samenleving.

De arbeidsverplichtingen zijn niet nieuw. Ze staan al langer in de Wet werk en bijstand (WWB). Maar in de Participatiewet zijn ze uitgebreider beschreven. Als u zich niet aan uw verplichtingen houdt, krijgt u vanaf 2015 te maken met strengere maatregelen.

 

Moet u aan alle arbeidsverplichtingen voldoen?

Ja, alle mensen met een bijstandsuitkering moeten de arbeidsverplichtingen nakomen. U moet er 'naar vermogen' alles aan doen om werk te vinden of te behouden. De gemeente gaat daarom na wat u kunt doen om werk te zoeken. In uw plan van aanpak - dat u samen met uw consulent maakt - staat daarom precies wat wij van u verwachten.

 

Wat gebeurt er als u zich niet aan de arbeidsverplichtingen houdt?

Als u uw arbeidsverplichtingen en afspraken hierover niet nakomt, dan leggen wij een maatregel op. U krijgt dan tijdelijk een lagere uitkering of zelfs helemaal geen uitkering.

 

De tegenprestatie

Iedereen doet mee. Wij helpen u bij het vinden van werk en bij het vergroten van uw kansen op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat u naar vermogen meedoet. En dat u de kans krijgt om uw talenten te gebruiken. Wij helpen u door u een re-integratietraject aan te bieden of door u werkervaring op te laten doen.

 

Tegenprestatie

Is voor u een re-integratietraject of werk niet aan de orde? Dan kunt u een tegenprestatie inzetten. Door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of andere belangrijke taken voor de buurt of samenleving te doen. Zo kunt u ook meedoen. De gemeente Hellevoetsluis stelt op dit moment nadere regels op over de tegenprestatie.

 

Vereenvoudiging regelingen voor kinderen

Op dit moment bestaan er tien verschillende financiële regelingen voor mensen met kinderen. Van die tien regelingen blijven er in 2015 nog vier over:

 1. de kinderbijslag (Sociale Verzekeringsbank);
 2. het kindgebonden budget (Belastingdienst);
 3. de kinderopvangtoeslag (Belastingdienst/Toeslagen);
 4. de inkomensafhankelijke combinatiekorting (Belastingdienst).

De andere regelingen verdwijnen of gaan op in het kindgebonden budget, de kinderbijslag of andere regelingen.

 

Wat betekent dit voor de uitkering van een alleenstaande ouder?

Dit betekent dat de norm van de uitkering voor een alleenstaande ouder wijzigt. Per 1 januari krijgt u als alleenstaande ouder een uitkering die even hoog is als de uitkering voor een alleenstaande. Dit is 20% minder dan u nu ontvangt. In plaats hiervan ontvangt u vanaf 1 januari 2015 een hoger kindgebonden budget van de Belastingdienst.

Voor een bepaalde groep alleenstaande ouders is de verlaging uitgesteld. Dit kan het geval zijn als u in 2014 een bijstandsuitkering ontving, en uw partner in een verpleeginrichting woont of in detentie is. In dat geval is er een overgangsregeling tot 1 januari 2016.


Hoe hoog wordt het hogere kindgebonden budget?

Als alleenstaande ouder krijgt u in 2015 bovenop uw kindgebonden budget een zogenaamde alleenstaande-ouderkop. Ook gaat het kindgebonden budget voor het eerste en tweede kind, én voor kinderen van 16 en 17 jaar omhoog. Hoe hoog het kindgebonden budget voor u wordt, hangt dus van uw situatie af.

Ondanks dat u een hoger kindgebonden budget ontvangt, kan het zijn dat uw totale inkomen toch lager uitvalt. In december ontvangt u van de Belastingdienst een brief waarin de hoogte van uw kindgebonden budget bekend wordt gemaakt.

Op www.rijksoverheid.nl/kindregelingen, en op www.toeslagen.nl vindt u nog meer informatie over de veranderingen op het gebied van werk en bijstand.

 


Zoeken